Archive for the ‘porady’ Category

Błędy przy zakładaniu firmy

Jeżeli pierwszy raz prowadzimy działalność gospodarczą przysługuje nam składa ZUS-u na preferencyjnych warunkach przez 24 miesiące. Więc najlepiej założyć firmę z dniem co najmniej 2 –go dnia miesiąca, gdyż owe 24 miesiące liczą się jako pełne. Więc dostajemy jakoby prawie miesiąc gratisowy. Podczas wypełniania wniosku rejestracyjnego dobrze jest wymyśloną nazwę firmy wymówić głośno kilka razy. Będziemy jej używać stale więc najlepiej będzie jak usłyszymy ją w kilku kontekstach, aby łatwo się ją wymawiało. Błędem jest również obawa przed skomplikowanymi i zawiłymi procedurami związanymi z zakładaniem przedsiębiorstwa. Od kilku lat wniosek rejestracyjny CEIDG możemy dokonać tego w jednym miejscu, ba nawet możemy to zrobić zdalnie z własnego domu za pomocą wniosku rejestracyjnego on- Line. Dodatkowo potwierdzenie wpisu możemy wydrukować sobie z Internetu w każdej chwili. Więc jest łatwiej niż było dotychczas. Często zdarza się, że początkujący przedsiębiorca nie od razu odlicza wszystkie możliwe koszty. Warto się nad tym zastanowić, trochę pogłębić wiedzę w tym temacie i rozliczać koszty przysługujące przy prowadzeniu firmy od pieszego dnia. Warto również wiedzieć, że koszty można rozliczać przez cały rok podatkowy bez względu na miesiąc, którego dotyczyły.

Korzyści z bycia przedsiębiorcą

Z wielu względów prowadzenie działalności może być postrzegane jako wygodna forma życia. Oczywiście nie od samego początku gdyż założenie firmy i doprowadzenie jej do działania zgodnie z przeznaczeniem wymaga na początku wielu wyrzeczeń zarówno finansowych jak i poświęcenie większej ilości czasu niż praca na etacie. Lecz jak już rozkręcimy firmę pierwszą korzyścią jest brak szefa. To my jako właściciele firmy ustalamy drogi działania, wyznaczamy cele, czas pracy, wyznaczamy sobie urlopy, kontrolujemy własne dochody ograniczając inwestycje lub je rozbudowując. Ponadto prowadzić działalności możemy zaoszczędzić odliczając koszty od dochodów. Możemy kupić i eksploatować samochód firmowy, w koszty wrzucić wydatek na różne sprzęty, oprogramowanie, zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania firmy. Przy wyższych dochodach opłaca się wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym, którego stawka wynosi 18 % bez względu na osiągany dochód. Każda osoba generująca dochód opłaca składki ZUS. W przypadku pierwszej działalności można oszczędzić korzystając z preferencyjnej stawki – około 400 zł miesięcznie przez dwa kolejne lata. Reasumując założenie firmy przynosi wiele korzyści. Owszem satem i wydatki, lecz są to w większości wydatki inwestycyjne związane z bieżącą działalnością firmy.

Zasoby firmy- kapitał ludzki

Najważniejszym zasobem każdego przedsiębiorstwa jest kapitał ludzki. Składa się na niego zasób wiedzy, umiejętności, energii witalnej ludzi wchodzących w skład załogi każdej firmy. Postrzegany jako całość, określający jego zdolność do pracy, adaptacji do zmian, oraz kreatywność działania i rozwiązywania problemów. Zasób ten nie jest ograniczony, można go powiększać inwestując w pracownika poprzez działania wpływające na dochód, inwestując w usługi związane z ochroną zdrowia, wyżywienie, szkolenie i doskonalenie zawodowe podnosząc tym samym kwalifikacje pracownika. Kapitał ludzki jest zasobem stanowiącym źródło powiększania kapitału, nie można go nabyć lecz można go wytworzyć dzięki nakładom pracy, czasu, pieniądza, dóbr rzeczowych i pracy innych ludzi. Wartość kapitału ludzkiego można powiększyć inwestując w pracowników. Cechą kapitału ludzkiego jest konkurencyjność i wyłączność. Człowiek nie jest w stanie podzielić swojej wiedzy czy umiejętności na kilka równoczesnych zadań, tak jak można to uczynić z kapitałem rzeczowym czy finansowym. W wymiarze społecznym kapitał ludzki nie jest w pełni zależny demograficznie, gdyż miara kapitału ludzkiego nie jest ilość lecz poziom wykształcenia, specjalizacji i wiedzy, która może być wykorzystana do pomnażania dóbr.

Etyka biznesu

Etyka w biznesie nazywamy zespól norm zachowania, którymi kierują się osoby zarządzające w firmie. Stosowanie norm etycznych powoduje wzrost efektywności gospodarowania, zwłaszcza gospodarowania zasobami ludzkimi miedzy innymi eliminując konflikty. Etyczne bądź nieetyczne zachowania menedżerów przedsiębiorstwa zależą od zachowań ludzi na równorzędnych lub wyższych stanowiskach, od kultury organizacji, systemu kontroli, a także czy działa w warunkach silnej konkurencji, presji osiągania wysokich zysków. Etyka biznesu działa na trzech płaszczyznach: firma-pracownik, pracownik – firma, firma – pozostałe organizacje. Stosowanie ogólnie przyjętych norm w przypadku stosunku firmy do pracownika zauważalne jest w sposobie prowadzenia naborów, sposobie zwalniania pracowników, warunków pracy i płacy oraz zakresie prywatności pracowników. Za nieetyczne uważa się zatrudnianie rodziny pracownika, rozpowszechnianie informacji o jego chorobie, zwalnianie za poglądy religijne itp .Na płaszczyźnie pracownik firma etyczne zachowania uwidaczniają się w sprawach dotyczących poufności, uczciwości, odpowiedzialności itp. W przypadku norm do organizacjo poza formą etyka dotyczy informowania klientów o produkcie, praktyk konkurencyjności. Za nieetyczne uważa się błędy lub niepełne informacje na produkcie dotyczące składu, stosowanie reklamy sugerującej gorszą jakość u konkurenta itp.

Programy lojalnościowe przedsiębiorstw

Zdobycie nowych klientów jest zazwyczaj bardzo drogie bądź wręcz niemożliwe. Dlatego tez tańszym sposobem jest zatrzymanie klientów i budowanie więzi z nimi. Kluczem do sukcesu może być stosowanie programów lojalnościowych. Początkowo przywiązywano klienta poprzez otrzymywanie nagród. Warunkiem było przestrzeganie regulaminów. Ścieżki programów lojalnościowych przecierały stacje benzynowe i hipermarkety . W zamian za korzystanie z ich usług zbiera się punkty. Mając odpowiednia ilość punków można je wymienić na tanie gadżety, atrakcyjne nagrody, dodatkowe środki na zakupy w sieci stosującej program lojalnościowy. Z czasem programy lojalnościowe zaczęły wprowadzać również operatorzy sieci komórkowych, supermarkety czy nawet banki. Rekomendacja znajomych czy rodziny to jeden z najważniejszych kryteriów, jakimi się kierują klienci również w przypadku programów lojalnościowych. Zadowolony znajomy, który za zbieranie punków otrzymał już swoja nagrodę jest najlepszym bodźcem dla potencjalnego klienta o przystąpieniu do programu. Ponadto zaczynają powstawać multipartnerskie programy zrzeszające wiele sprzedawców z różnorodnych branż. Dlatego tez programy lojalnościowe stanowią bardzo ważny element w marketingu przedsiębiorstwa.

Kreowanie wizerunku a obsługa klienta

Chyba jednym a o ile nie najważniejszym elementem kreowania wizerunku firmy jest rola obsługi klienta. Zwiększenie zadowolenia klienta zaczyna się od uznania, że jest on najważniejszy dla każdej firmy, że stanowi jej element. Dlatego tez bardzo ważne zadanie maja pracownicy znajdujący się na pierwszej linii kontaktów z nabywca towarów bądź usług. Bardzo ważnym procesem jest obsługiwanie klientów, działanie na rzecz poprawy ich zadowolenia. Jednym z elementów o ile nie celem powstania przedsiębiorstwa jest uzyskanie zysku ze sprzedaży towarów czy usług lub produkcja tychże by w rezultacie je sprzedać. Stąd zadowolenie klienta korzystającego z usług przedsiębiorstwa warunkuje jego istnienie na rynku gospodarczym jako najlepszym wskaźnikiem sprawności obsługi klienta jest rozpatrywanie reklamacji. Zwycięskie wyjście z takiej procedury powoduje, że klient nie tylko jest zadowolony, pozostanie naszym klientem ale także poinformuje swoich przyjaciół i znajomych o pozytywnych stronach naszej firmy. Z kolei rozczarowany klient procedurą rozpatrywania reklamacji spowoduje, że y klient nie tylko przestanie być naszym klientem, ale i rozpowie o negatywnych stronach firmy wszystkim wokoło, by dać upust swojej irytacji.

„Burza mózgów”

W zarządzaniu każdym przedsiębiorstwem czy to małym czy dużym zawsze pojawiają się problemy wymagające rozwiązania. Jednym ze sposobów podjęcia decyzji wykorzystującej intuicję i twórcze rozwiązywanie problemów jest ‘Burza mózgów”. Zaletą pracy zespołowej jest większa efektywność, gdyż co kilka głów to nie jedna i ile głów tyle pomysłów. Ponadto taki sposób „wymyślania” rozwiązania jest bardziej obiektywny, prowadzi do większej twórczości, a ponadto uczy współpracy i współdziałania w grupie ludzi. Wykorzystywany może być równie dobrze w pracy w firmie, zwłaszcza przy wdrażaniu jakości. Powołuje się dwie grupy ludzi, jedna z nich to grupa wymyślająca rozwiązanie problemu zaś druga grupa stanowi ocenę wymyślonych rozwiązań. W pierwszej grupie powinny się znaleźć osoby różnych specjalizacji, wieku, płci, szczebli zarządzania itp. Natomiast druga grupa powinna skupić specjalistów z danej dziedziny, z której rozwiązuje się problem. Członkowie tego zespołu powinni być otwarci na nowatorskie pomysły, lecz możliwe do zastosowania. Burza mózgów składa się z trzech etapów, przygotowania- czyli zebrania członków do obydwu zespołów. Drugi etap to sesja pomysłów w którym powstają różnorodne rozwiązania problemu oraz ocena pomysłowości. Ostatni etap polega na odrzuceniu bezsensownych rozwiązań a z pozostałych wybrać najlepszy.

Struktura macierzowa przedsiębiorstwa

Jedna z ważniejszych decyzji jest wybór struktury obowiązującej w przedsiębiorstwie. Najbardziej demokratyczna forma jest struktura macierzowa, która jest formą łączącą zarówno model funkcyjny jak i produktowy. Dyrektorowi zarządzającemu podlegają dyrektorzy sekcji, wydziałów, którzy wspólnie podejmują decyzje i ustalają strategie działania. Czas podejmowania decyzji jest wydłużony, z tego tez powody wprowadzenie tego modelu przedsiębiorstwa jest trudny do wprowadzenia i kosztowy. Jednak korzyści płynące z niego są o wiele większe, wzmaga współpracę i zaangażowanie pracowników, co powoduje lepsza wydajność pracy. Dodatkowo poprawia przepływ informacji, procesy koordynacyjne są bardziej przejrzyste. Pomimo kosztów ponoszonych przy wdrażaniu tego systemu organizacji może on przynieść korzyści zarówno średnim jak i dużym firmom. Sprzyja on rozwojowi interdyscyplinarnemu pracowników, a podejmowanie decyzji poprzez dyskusje sprzyja podnoszeniu jakości proponowanych rozwiązań. Stosowanie systemu zespołów projektowych rozwiązują problemy sporów dot. poziomu kompetencji poszczególnych dyrektorów. Zostają wyznaczone grupy projektowe, które podlegają szefowi zespołu zajmujące się konkretnym projektem. W ten sposób role i kompetencje pracowników są jasno określone.

Struktura organizacyjna korporacji

Sukces przedsiębiorstwa zależy między innymi od wyboru struktury organizacji. Podział obowiązków pomiędzy różnymi sekcjami a także przepływ informacji między nimi prowadzi do prawidłowego funkcjonowania firmy. W przeciwieństwie do małych firm w dużych korporacjach i holdingach sprawdza się organizacja produktowa. Głównemu dyrektorowi podlegają dyrektorzy poszczególnych sektorów produkcji. Władza jest zdecentralizowana. Dyrektorzy poszczególnych działów mają swobodę strategii działania, podejmowania decyzji oraz delegacji uprawnień. Widzą i znają potrzeby swoich sektorów, a ponieważ są wyspecjalizowani pod katem tych działów ich decyzje są świadome, przemyślane, co powoduje większa efektywność. W takiej organizacji koordynacja działań jest znacznie lepsza. Jednakże wprowadzenie takiego systemu wiąże się z dużymi kosztami. Zatrudnić należy wyspecjalizowanych dyrektorów sekcji, oraz przeprowadzić szereg szkoleń personelu. Dodatkowo w takiej strukturze zdarza się, że dyrektorzy próbują osiągnąć większą niezależność , co prowadzi do niesubordynacji. Pomimo tego struktura jest korzystna dla dużych przedsiębiorstw zwłaszcza z szerokim wachlarzem produktów czy usług.

Struktura organizacyjna małej firmy

Przedsiębiorstwo by prawidłowo funkcjonować potrzebuje podziału obowiązków pomiędzy wydziałami, a także sprawnego przepływu informacji między nimi. Dobór właściwej struktury jest wstępem do sukcesu firmy. Składa się na nią kompetencje poszczególnych działów, charakter oferowanego produktu czy nawet nastawienie pracowników. Stad pomysł struktury jest jednym z ważniejszych decyzji przy zarządzaniu firmą. W małych firmach, które oferują niewielka ilość produktów, usytuowanych w jednym miejscu . W takim przypadku najlepiej sprawdza się model funkcyjny. Szef posiada rozległą władzę, niemal absolutną . Poszczególni kierownicy działów bezpośrednio mu podlegają. Tylko szef ma pełen obraz działania firmy i on tworzy strategię. Taki model sprzyja szybkiemu podejmowaniu decyzji, jest prosty, niedrogi przy wprowadzaniu i utrzymaniu. Ale ma też wady – prowadzić może do nadużyć ze strony szefa , który nie ma nad sobą kontroli. Mogą powstawać błędne decyzje, gdyż nikt nie jest doskonały. Takie jedynowładztwo doprowadza do braku współdziałania między działami, wizja przedsiębiorstwa zostaje zatarta i pojawia się zmniejszenie zaangażowania pracowników. Model do przyjęcia w małych firmach zwłaszcza rodzinnych.