1

2

3

4

5

 

Delegowanie uprawnień

Podstawowymi czynnościami w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest delegowanie uprawnień. Jest to przekazywanie pracownikowi zadania do wykonania , leżącego w zakresie działania przełożonego wraz z uprawnieniami i odpowiedzialnością. Prosto mówiąc jest to dzielenie się władzą z podległymi pracownikami. Dodatkowo takie delegowanie uprawnień winno być powiązane z udzieleniem pracownikowi wsparcia, które pomoże mu w prostym osiągnięciu celu, a nie tylko z wyznaczeniem zadania i oczekiwaniem rezultatów. Z cała pewnością powinno się delegować sprawy mniejszej wagi oraz sprawy pilne. Nie powinno się delegować zadań o znaczeniu strategicznym, wysokim ryzyku czy poufnych. Delegacja uprawnień odciąża kadrę zarządzająca od czynności powtarzalnych. Najczęściej deleguje się uprawnienia osobom najzdolniejszym, aby w ten sposób pozwolić im na rozwój. Jednak często się zdarza, że przełożeni nie delegują uprawnień w obawie przed konkurencja, utrata stanowiska. Aby delegowanie było przeprowadzone sprawnie i efektywnie należy przygotować pracownika. W tym celu należy dokładnie wyjaśnić powierzone zadanie. Poprosić o powtórzenie instrukcji wykonania zadania wraz z ewentualną korektą błędów, a następnie powierzyć pracownikowi cel do wykonania i skontrolować efekty tego działania.

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika

Zakładając firmę należy się liczyć z zatrudnieniem pracowników w przyszłości. Każdy pracodawca ma obowiązki wobec pracowników. Przede wszystkim musi zawrzeć umowę o prace na piśmie. Niezgodne z zasadami prawa jest zawieranie umowy cywilno-prawnej mającej znamiona umowy o prace. Należy również zapoznać pracownika z przydziałem czynności, sposobem wykonywania pracy. W przypadku ustania stosunku pracy pracodawca musu niezwłocznie wydąć pracownikowi świadectwo pracy. Pracodawca musi przeszkolić pracownika z zakresu bhp stanowiskowo oraz okresowo, a także zapewnić mu higieniczne warunki pracy. Pracodawca musi przestrzegać przepisów prawa pracy w szczególności czasu pracy. Musi wypłacać pracownikowi wynagrodzenie w wysokości i terminie ustalonym w umowie o pracę. W odpowiednich terminach musi odprowadzać składki społeczne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Jako pracodawca powinniśmy przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, wiek, niepełnosprawność, odczucia religijne, polityczne czy narodowość. Do pracy nie wolno dopuścić pracownika bez orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do pracy na określonym stanowisku. Pracodawca również powinien umożliwić podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownikowi, a także przeciwdziałać mobbingowi w pracy.

Analiza SWOT

Jedną z podstawowych lecz nader prostą metoda analizy strategicznej zarządzania przedsiębiorstwem jest analiza SWOT. Stosowana w zarządzaniu w poszczególnych działach firmy np. marketing, finanse, produkcja. Polega na klaryfikacji czynników wpływających na bieżącą i przyszłą pozycję przedsiębiorstwa. Stosuje się w niej dwa rodzaje kryteriów wewnętrzne i zewnętrzne. Do pierwszych czyli diagnoz należą słabe i mocne strony przedsiębiorstwa. Słabe strony czyli wewnętrzne negatywne to wszystko to co ogranicza, utrudnia lub może w przyszłości utrudnić działanie i rozwój przedsiębiorstwa. Mocne strony przedsiębiorstwa to wszystko to co wyróżnia firmę, co stanowi jej atut. Są to wartości dla klientów, które należy eksponować w działaniach marketingowych. Szansami są zjawiska i tendencje panujące w otoczeniu przedsiębiorstwa które wykorzystane mogą przyczynić się do rozwoju firmy. W otoczeniu prócz szans istnieją również zagrożenia, czyli wszystkie te czynniki, które utrudniają rozwój przedsiębiorstwa. Po rozpoznaniu wszystkich czynników przystępuje się do diagnozy, czyli wytyczenia strategicznych celów przedsiębiorstwa, dzięki którym wykorzystane zostaną szanse by wzmocnić nasze atuty. Działania strategiczne przyczynią się do unikania zagrożeń i niwelowania naszych słabych stron by przedsiębiorstwo rosło w siłę i stało się konkurencyjne na rynku.

Wybór formy opodatkowania

Jedną z istotniejszych decyzji podejmowanych przy zakładaniu działalności gospodarczej jest wybór formy opodatkowania. Zwłaszcza, ze wpływa ona na wysokość podatku i na sposób rozliczenie. Dodatkowo formę opodatkowania można zmienić raz w roku. Wybór opodatkowania należy uzależnić od profilu działalności firmy, wysokości planowanych przychodów. Formę opodatkowania wybieramy już w momencie rejestrowania działalności gospodarczej. Najczęściej wybieraną formą opodatkowania jest na zasadach ogólnych, gdyż nie ma żadnych ograniczeń jeżeli chodzi i specyfikę prowadzonej działalności. Niska stosunkowo stawka podatku bo 18 %, jest możliwość rozliczania kosztów przedsiębiorstwa, a dodatkowo podatek płaci się wówczas gdy osiąga się przychód. Można wówczas korzystać z ulg podatkowych i rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Księgowość należy prowadzić w formie Księgi Przychodów i Rozchodów. Kolejną formą jest opodatkowanie podatkiem liniowym. Tutaj tez nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o rodzaj działalności i także można rozliczać koszty. Stawka jest 19 % ale nie ma progów tak jak w przypadku zasad ogólnych. natomiast nie można korzystać z ulg i rozliczać się wspólnie. Karta podatkowa przeznaczona jest dla drobnych przedsiębiorców jak taksówkarze czy pielęgniarki. Wysokość podatku zależy od rodzaju prowadzonej działalności, liczby pracowników czy od wielkości miejscowości. Ryczałt także dla wybranej grupy firm, Podatek liczony od przychodu bez możliwości odliczania kosztów. Wysokość uzależniona od rodzaju działalności.

Zakładanie działalności on-line

Możliwe jest złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej zdalnie, czyli przez Internet. Możliwe to jest na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W tym celu należy wejść na stronę WWW.prod.ceidg.gov.pl. Wówczas na stronie elektronicznej zakładamy konto. Po otrzymaniu linka aktywacyjnego na podany przy rejestracji mail logujemy się. Wypełniamy formularz rejestracyjny CEIDG-1 za pomocą kreatora, który krok po kroku przeprowadzi nas przez wniosek. Następnie sprawdzamy wniosek podpisujemy go elektronicznie i wysyłamy. Wniosek zostanie przesłany do GUS/Regon, Urzędu Skarbowego i ZUS/KRUS. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest dokonywany w momencie przyjęcia wniosku. W przypadku nie wyrażenia zgody na podpis elektroniczny możemy skorzystać z formularza bądź kreatora. Wypełniamy wniosek wysyłamy i otrzymujemy kod, który pozwoli odnaleźć anonimowy formularz. Zapisujemy kod lub drukujemy formularz. Z kodem udajemy się do Urzędu Gminy , a urzędnik po okazaniu kodu dopełni reszty formalności. Mamy na to 7 dni, gdyż tyle wniosek jest przechowywany w systemie. System weryfikuje tożsamość, obywatelstwo, nadaje nr NIP, weryfikuje w Krajowym rejestrze Karnym, nadaje nr Regon i zgłasza płatnika w Zakładzie Ubezpieczeń. Finalizacja rejestracji następuje w 24 h a zaświadczenie drukuje się samo ze strony CEIDG.

Zgłoszenie działalności gospodarczej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2009 r można zarejestrować działalność gospodarcza w „jednym okienku. Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie działalności gospodarczej .W tym celu udajemy się do Urzędu Gminy lub Miasta właściwego dla adresu siedziby firmy. Wypełniamy druk EDG-1, czyli wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Stanowi on jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, Urzędu Statystycznego i Urzędu Skarbowego. Podajemy tam dane właściwego Urzędu Skarbowego i Statystycznego, dane osobowe osoby zgłaszającej. Ponadto dane firmy, czyli adres wykonywania działalności, dane kontaktowe, rodzaj działalności według PKD, dane firmy prowadzącej dokumentacje rachunkową, jej rodzaj oraz jej adres. Należy również podać informacje o prowadzeniu działalności w formie spółki oraz dołączone załącznik. Po sprawdzeniu i zarejestrowaniu wniosku jesteśmy już przedsiębiorcami. Urzędy Gminy rejestrują dane przedsiębiorstwa w Urzędzie Statystycznym w celu nadania numeru Regon oraz w Urzędzie Skarbowym w celu nadania numeru Identyfikacji Skarbowej- NIP. Teraz już pozostaje nam oczekiwanie na przyjście zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, na które czeka się około 14 dni.

Biznes plan

Każdy młody przedsiębiorca przed rozpoczęciem przedsięwzięcia gospodarczego powinien pokusić się o napisanie biznes planu. Jest to plan działania przyszłego przedsiębiorstwa, zawierający istotne szczegóły , który może stanowiąc wewnętrzny strategiczny dokument firmy lub być wykorzystany przy staraniu się o dotacje bądź kredyt na rozpoczęcie działalności. Przed przystąpieniem do sporządzania biznesplanu należy zasięgnąć jak najwięcej informacji, które mogą się nam przydać. Oczywiście w biznesplanie należy określić nazwę firmy, cel działalności, formę prawną, czas uruchomienia, adres firmy, rodzaj produktów lub usług, zasoby kapitałowe i ludzkie. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie analizy SWOT, czyli określić silne i słabe strony przedsięwzięcia a także szanse firmy i zagrożenia płynące z zewnątrz. W biznesplanie należy szczegółowo opisać planowaną produkcje, usługi bądź handel. Przeanalizować konkurencje i jej wpływ na powstanie i rozwój naszej firmy. Najlepszym rozwiązaniem było by odnalezienie luki rynkowej dla naszego produktu i jej uzasadnienie. Kolejno w biznesplanie powinno się oszacować popyt i podaż dla naszej działalności, a także określić harmonogram działań i kosztów poszczególnych etapów wdrażania produktu na rynek. Warto również przeprowadzić analizę finansową, zestawić koszty i wydatki związane z wdrożeniem, nie zapominając o kosztach związanych z rejestracja i wynajmem np. biura.

Spółka z o.o i spółka akcyjna

Największą popularności cieszące się wśród spółek oraz przeznaczone do realizacji największych przedsięwzięć gospodarczych jest spółka z ograniczona odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Obydwie należą do grupy spółek kapitałowych, gdyż przy ich zakładaniu wymagany jest kapitał zakładowy. Posiadają osobowość prawną na mocy przepisów kodeksu prawa handlowego. Czyli wspólnicy zarówno spółki z o.o jak i akcyjnej odpowiadają do wysokości kapitału zakładowego, który w przypadku spółki z o.o wynosi 5 tysięcy zł a w przypadku spółki akcyjnej 100 tysięcy zł. Zaleta spółki akcyjnej w stosunku do z ograniczona odpowiedzialnością jest taka, ze członkowie zarządu nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania sp. z o.o. Natomiast w przypadku spółki z o.o w przypadku bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce dopuszcza się odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę. W przypadku spółki z ograniczona odpowiedzialnością wystarczy jedynie spisanie umowy w formie aktu notarialnego, następnie zarejestrować go w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku spółki akcyjnej wymagane jest zarejestrowanie aktu założycielskiego w formie statutu.

Indywidualne prowadzenie firmy

Najprostsza formą prowadzenia działalności gospodarczej jest indywidualna forma prowadzenia działalności jako osoba fizyczna oraz spółkę cywilna. Te formy nie wymagają kapitału zakładowego ani dodatkowej formy rejestracji. Wiążą się one z nieograniczoną odpowiedzialnością. Gdy chcemy prowadzić przedsiębiorstwo na nieco większa skalę należy wybrać formę wskazaną przez kodeks spółek handlowych. Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej jednak mogą nabywać prawa , w tym również prawo do nieruchomości, zaciągać zobowiązania oraz być strona pozywająca i pozywana. Tutaj należy wymienić spółki jawną, partnerska, komandytową i komandytowo akcyjna. Podstawową formą jest spółka jawna. Nie wymaga kapitału, natomiast ma nieograniczoną odpowiedzialność wspólników. Spółka partnerska przeznaczona jest do wykonywania wolnych zawodów takich jak adwokat, aptekarz, księgowy, lekarz, tłumacz przysięgły itp. Partner w spółce partnerskiej nie odpowiada za zobowiązania powstałe w wyniku działań pozostałych wspólników, a także osób zatrudnionych przez spółkę. Spółka komandytowa i komandytowo- akcyjna możliwa jest do założenie przez osoby fizyczne i prawne. Ograniczenie odpowiedzialności jest różnie rozłożone ; przynajmniej jeden z nich ma nieograniczona odpowiedzialność – jest to komplementariusz, natomiast komandytariusz odpowiada do wysokości określonej sumy komandytowej. W przypadku spółki komandytowo- akcyjnej wymagany jest wkład 50 tys. zł.

Pojęcie działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza to działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły , zarobkowy mająca charakter wytwórczy, budowlany, handlowy, usługowy bądź nastawiona na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin. Działalność gospodarcza cechuje się dochodowością i swobodą działania. Dochodowość może być nastawiona na przynoszenie dochodu i jest to cecha charakterystyczna dla przedsiębiorstw prywatnych. Natomiast w przypadku przedsiębiorstw np. komunalnych ich celem głównym nie jest osiąganie dochodu lecz jak najlepsze zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej. Trzecim rodzajem działalności nie nastawionej na generowanie zysku jest działalność non-profit. Działalność nie może generować przychodu a nastawiona jest na zaspakajanie korzysz ci takich jak rozwój przedsiębiorczości, nauki, szkolenia, pomoc chorym it. Prowadzona jest z tego tytułu najczęściej w formie fundacji. Drugą cechą charakterystyczną dla działalności jest swoboda działania. Możliwe jest poszukiwanie i wydobywanie kopalin, wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi i bronią, wytwarzanie i obrót energią, rozpowszechnianie programów telewizyjnych i radiowych, przewozy lotnicze, drogowe i kolejowe. Możne również pośredniczyć w handlu wartościami dewizowymi, organizować współzawodnictwo sportowe, prowadzić praktykę lekarską – specjalistyczną, indywidualną i grupowa, a także prowadzić stację kontroli pojazdów. Tego typu działalność jest regulowana odrębnymi przepisami. Wszelka inną można prowadzić na zasadach ogólnych.