1

2

3

4

5

 

Zadania maklera papierów wartościowych

Bardzo ważną postacią w świecie biznesu jest makler giełdowy. Zawodowo zajmuje się on zlecanymi przez klientów operacjami, związanymi z kupnem, lub sprzedażą papierów wartościowych. Od swej usługi pracownik taki pobieraj prowizję. Najczęściej makler jest pracownikiem domu maklerskiego, gdyż jest to organizacja mająca wpływ na obrót papierami wartościowymi na giełdzie. Poza tym makler może też pracować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, spółce prowadzącej izbę rozliczeniową, w bankach, które prowadzą działalność maklerską, a także w zagranicznej firmie inwestycyjnej, ale takiej, która swe działania maklerskie prowadzi na terenie kraju, z jakiego pochodzi ten pracownik. Aby w Polsce wykonywać zawód maklera giełdowego wymagana jest licencja przyznawana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Po przyznaniu uprawnień makler trafia do rejestru maklerów papierów wartościowych, który prowadzi wspomniana komisja. Istnieje szereg zadań, którymi zajmuje się makler. Najważniejsze z nich, to: oferowanie papierów wartościowych w publicznym obrocie, Read more »

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych

Jednym z przedmiotów biznesu możemy nazwać giełdę papierów wartościowych. Giełda taka znajduje się także w Polsce. Założona została w Warszawie w 1991 roku. Jest to spółka akcyjna, będąca instytucją publiczną, której głównym celem jest zapewnić możliwość obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi do obrotu giełdowego. A są nimi m in. akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, weksle, czeki, czy prawa poboru. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wymianę taką może przeprowadzić w oparciu o regulamin giełdy, a regulowana jest również przez Komisję Nadzoru Finansowego, niegdyś noszącą nazwę Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i ustawę z dnia 29 lipca roku 2005. Ustawa ta obejmuje kwestie obrotu instrumentami finansowymi, ofert publicznych i zasad wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu, a także kwestię nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, jako podstawowa komórka rynku wtórnego dzieli się na rynek podstawowy i rynek równoległy. Handlem na wspomnianym rynku zajmują się pośrednicy członków giełdy, Read more »

Kultura biznesu określana mianem, kultury organizacyjnej

Istnieje zagadnienie zwane kulturą biznesu. Oznacza ono kulturę organizacyjną instytucji, która jest podstawowym terminem związanym z nowoczesną teorią zarządzania. Kulturę biznesu można również nazwać psychologią zarządzania. Jeżeli będziemy ją określać mianem kultury organizacyjnej, wyodrębnimy cztery podstawowe elementy, mające bezpośredni wpływ na nią. Z punktu ekologicznego wyróżnimy czynnik zewnętrzny i wewnętrzny, gdzie ten pierwszy określa otoczenie, które ma wpływ na klimat instytucji, a drugi odpowiada za architekturę, estetykę, kolorystykę, oświetlenie i rodzaj sprzętu. Jeżeli chodzi o skumulowane cechu zespołu, to może to być przykładowo: płeć, wiek, generacja, czy doświadczenie. System społeczny instytucji to trzeci czynnik, odpowiedzialny między innymi za strukturę organizacyjną, sposób podejmowania decyzji i procesy komunikacyjne. Ostatnim elementem jest system normatywny. Określa on reguły i zasady, jakie powinny obowiązywać w instytucji. Ponadto wyróżni on system wartości, co oznacza, że zwraca uwagę na to, co dana firma sobie najbardziej ceni. Read more »

Zarządzanie jednym z procesów biznesowych

W ekonomii dyscyplina kierowania biznesem nazywana jest też zarządzaniem. Termin ten najczęściej używany jest w Polsce. Nawet na uczelniach wyższych można trafić na kierunek określany tym pojęciem. Warto zatem bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu. Po pierwsze zarządzanie to jedna z nauk ekonomicznych. Niegdyś zarządzanie rozumiane było, jako działania kierownicze, związane z takimi przedsięwzięciami, jak planowanie, organizowanie, decydowanie, motywowanie i kontrolowanie, co w efekcie nazwano klasycznymi funkcjami zarządzania. Jednak w oparciu o pojęcia i teorie tworzące podstawy konkretnej nauki rozumowanie to zmieniło się diametralnie. Dziś można powiedzieć, że zarządzanie to sztuka, albo praktyka przemyślanego wykorzystywania środków, w rezultacie, czego osiąga się zamierzone cele. Koordynowanie to też jedna z cech mających w pływ na poprawne zarządzanie. Zarządzający, czyli niejednokrotnie menedżerowie osiągają zamierzone rezultaty w wyniku organizowania pracy innym, nie wykonując tych działań osobiście. Musimy też pamiętać o tym, że menedżer to często człowiek biznesu. Read more »

Przedsiębiorczość jako synonim biznesu

Niewielka firma, lub też przedsiębiorstwo, a nawet indywidualny pracownik, wszyscy oni zajmują się interesem, który powinien im przynieść wymierne, przeważnie finansowe korzyści. Tak więc można przyjąć, że prowadzą oni własny biznes. Ważną cechą takiej działalności jest zdolność do właściwych działań i zachowań, co możemy nazwać przedsiębiorczością. Biznes to dziedzina, w której podejmujemy ryzyko, dopuszczamy się działań, których efekty mogą przyjść dużo później niż byśmy sobie tego życzyli. Działania takie wymagają cierpliwości i właściwej kalkulacji. To są cechy właściwe dla przedsiębiorców. Często zatrudniają ekspertów i doradców w dziedzinie marketingu, reklamy i biznesu, którzy potrafią przewidzieć, jakie zachowania będą zachodziły na rynku i jak w związku z tym należy postępować. W pewnym wymiarze, mówiąc o przedsiębiorczości mówimy tak naprawdę o biznesie. Jak można zobrazować to zagadnienie? Otóż pracownik dużej firmy nazywany jest przedsiębiorcą i w ujęciu prawnym jest podmiotem prawa, prowadzącym na własna rękę, bądź w imieniu firmy działalność gospodarczą. Read more »

Rynek będący giełdą papierów wartościowych

W biznesie możemy mówić o rynku, na którym maklerzy podejmują się operacji, w wyniku których dokonują transakcji na rachunek klientów. Transakcje te to między innymi kupno, lub sprzedaż papierów wartościowych. Taki papier wartościowy nazywany też prawem, to dokument będący przedmiotem uprawnień do pozyskania prawa majątkowego, którym może być na przykład prawo do pobierania odsetek, czy hipoteka. Papier wartościowy może występować w dwóch formach. Jako dokument, lub zapis w systemie informatycznym. Papier wartościowy spełnia warunek niezbędny, aczkolwiek wystarczający dla realizacji uprawnienia. Papiery wartościowe dzielimy na dwie grupy. W jednej na wierzycielskie, czyli weksle, czeki, obligacje, listy zastawne i świadectwa udziałowe. Centralne, takie jak bony skarbowe, obligacje skarbowe, bankowe papiery wartościowe. Udziałowe zwane też korporacyjnymi, czyli akcje i certyfikaty inwestycyjne, oraz towarowe, czyli przykładowo list przewozowy, czy dowód składowy. Druga grupa papierów wartościowych charakteryzuje się wskazaniem osoby uprawnionej, Read more »

Możliwość otworzenia własnego biznesu

Każdy człowiek może otworzyć własny interes, którym sam będzie zarządzał. Jeżeli dysponuje odpowiednio dużym kapitałem i potrafi dobrze nim rozporządzać, musi jedynie mieć pomysł na otwarcie takiej działalności gospodarczej, która przyniesie mu wymierne zyski. Jeżeli zna prawa obowiązujące na rynku, a do tego ma dobre kontakty i możliwość skorzystania z pomocy specjalistów od gospodarki, jego przedsięwzięcie może okazać się dobrym posunięciem. Podobnie dzieje się w przypadku, kiedy człowiek nie dysponuje odpowiednim zasobem pieniężnym, a może skorzystać z dotacji, które Unia Europejska przeznacza na prywatną działalność gospodarczą w celu pomocy i dofinansowania biznesu, jaki chce otworzyć kontrahent. Będzie on rozpatrzony indywidualnie, po złożeniu odpowiednich dokumentów i przedstawieniu swojego biznes-planu. Jeżeli sprawa zostanie rozpatrzona pozytywnie to osoba taka może zająć się własnym interesem. Read more »

Szkolenie ukierunkowane na sferę, jaką jest biznes

Biznes to słowo pochodzące z języka angielskiego, gdzie brzmi ono podobnie, a w pisowni występuje, jako „business”. Tak więc jest to słowo obcojęzyczne, nie mające polskiego odpowiednika. Biznes to dziedzina zajmująca się działalnością gospodarczą. Co rozumiemy przez to sformułowanie? Otóż działalność gospodarcza charakteryzuje się aktywnością przedsiębiorców działających na rynku. Czym zatem jest ów rynek? Rynek nazywany też ekonomią jest zespołem mechanizmów, które pozwalają na kontakt pomiędzy producentem, a konsumentem. Można też powiedzieć, że nauka społeczna, jaką jest zarządzanie ludźmi, bądź organizacjami w celu efektywnego osiągania założeń przedsiębiorstw, a także możliwości zysków dla właścicieli jest dyscypliną kierowania biznesem w dziedzinie ekonomii. Istnieją specjalne szkoły biznesu, zajmujące się szkoleniem kadry kierowniczej. W programie tych szkół poruszane są zagadnienia z zarządzania, marketingu, prawa, strategii, finansów, a także z psychologii, oraz ekonomii. Można też wybrać jeden z kilku kierunków studiów bezpośrednio związanych z terminem. Read more »

Znaczenie siły waluty na rynku

Biznes to dziedzina, w której istotną rolę odgrywa rynek walutowy. Jest to obszar, na którym dokonuje się handlu walutą, ewentualnie dewizą. Walutą nazywany jest pieniądz obowiązujący w danym kraju. Waluta to jednostka monetarna, która jest stosowana w efekcie wymiany międzynarodowej. Każdy kraj posiada określoną walutę. Może to być frank szwajcarski, funt brytyjski, dolar amerykański, euro, czy nasza polska złotówka. Każda waluta jest określana ścisłym kursem, który wyznacza jej wartość na rynku walutowym. Najprościej można użyć stwierdzenia, że jest to cena określonej waluty, czyli na przykład koszt dolara w złotówkach. Cena ta określa siłę danej waluty. Kraje mające taką walutę odgrywają znaczącą rolę na międzynarodowym rynku finansowym. Wymiana dokonywana na rynku walutowym, to transakcja kupna, lub sprzedaży waluty, za którą płaci się inną walutą. Jej wartość określa cenę wyznaczonego towaru, usługi w danym kraju, a kurs walut różnicuje tą wartość. Kurs walutowy jest wartością zmienną i rośnie ona, lub maleje praktycznie z dnia na dzień. Read more »

Ogólne znaczenie pojęcia „biznes”

Biznes jest bardzo szerokim pojęciem, często wiążącym się z dziedziną, jaką jest marketing. Biznes to ekonomia, zakres finansów osobistych i konsumenckich. Dziedziną tą zajmują się menadżerzy, właściciele przedsiębiorstw, a także prywatni inwestorzy, jak również inwestorzy instytucjonalni. Biznes jest ściśle związany z gospodarką i przemysłem. Człowiek zajmujący się takim interesem to biznesmen. Polem działania takiej osoby może być firma, a zakres jego działalności wiąże się z planowaniem, logistyką i zarządzaniem. Inwestycje, podejmowanie decyzji, reklama, promocja i handel są ściśle powiązane z działalnością biznesową. Rynek walutowy i Giełda Papierów Wartościowych to podstawowe płaszczyzny wiążące się z biznesem. Podejmowanie wszelkiego rodzaju transakcji, często wiąże się z krajowym, lub zagranicznym rynkiem finansowym, z obecnością producentów i inwestorów na rynku. Read more »